بحران ، فرماندهی و مديريت بحران ، ذخیره سازي ، اقلام آمادي ، معیار مکانی

الگوي مطلوب فرماندهی و کنترل ذخیره جیره غذايی و آب و سوخت نیروي انتظامی بعد از بحران

 

اشتراک در RSS - بحران  ، فرماندهی و مديريت بحران   ، ذخیره سازي ، اقلام آمادي  ، معیار مکانی