روشهای بدون نظارت - تشخیص الگوی پرت برمبنای خوشه بندی - تشخیص الگوی پرت برمبنای فاصله - تشخیص الگوی پرت برمبنای تراکم - الگوریتم ژنتیک

ارائه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روشهای بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک

چكیده

اشتراک در RSS - روشهای بدون نظارت - تشخیص الگوی پرت برمبنای خوشه بندی - تشخیص الگوی پرت برمبنای فاصله - تشخیص الگوی پرت برمبنای تراکم - الگوریتم ژنتیک