سامانه فرماندهی و کنترل، سرويسهای سامانه فرماندهی و کنترل، احراز هويت چندمرحله ای، امنیت سرويسها، منطق فازی

برای استفاده از سرويس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی

چکیده

اشتراک در RSS - سامانه فرماندهی و کنترل، سرويسهای سامانه فرماندهی و کنترل، احراز هويت چندمرحله ای، امنیت سرويسها، منطق فازی