شبیه سازی ; داده عظیم ; نظامی ; مقیاس بزرگ

داده های عظیم در حوزه های نظامی

چکیده
دادههای عظیم فنآوری رو به رشدی است که در بسیاری از حوزهها از جمله حوزههای تجاری، صنعتی و نظامی تاثیر شگرفی دارد. شبیه سازی نظامی مجموعه داده های حجیمی را تولید می کند که باید توسط مدل هایی با وضوح بالا و شبیه سازی مقیاس بزرگ صورت گیرد. این شبیه سازیها عمدتا برای مطالعه مسایل پیچیده مثل مالکیت سیستم های جنگی، تجزیه و تحیل های جنگی و آموزشهای نظامی استفاده می شود. در این مقاله ابتدا مفهوم دادههای عظیم را مطرح خواهیم کرد و اهمیت داده های عظیم را در حوزه های نظامی بررسی میکنیم و تاثیرات آن در تصمیم گیریهای مهم با بهره گیری از ابزارهای شبیه سازی را بررسی خواهیم کرد.

اشتراک در RSS - شبیه سازی ; داده عظیم ; نظامی ; مقیاس بزرگ