فرماندهی؛ مدیریت بحران؛ مخاطرات طبیعی؛ اینترنت اشیاء؛ علوم همگرا

فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

چکیده

اشتراک در RSS - فرماندهی؛ مدیریت بحران؛ مخاطرات طبیعی؛ اینترنت اشیاء؛ علوم همگرا