فرماندهی و کنترل سایبری، C4I ، فضای سایبر، تهدیدات سایبری، امنیت و دفاع ملی، تجزیه تحلیل سلسله مراتبی ، AHP

اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل(C4I ) فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی

چکیده

اشتراک در RSS - فرماندهی و کنترل سایبری، C4I ، فضای سایبر، تهدیدات سایبری، امنیت و دفاع ملی، تجزیه تحلیل سلسله مراتبی ، AHP