آبان ۱۳۹۵

برگزاری سمینار علمی با عنوان "ضرورت برنامه ریزی راهبردی در تحقق و اثربخشی سامانه های c4i سازمان ها "

باسلام

ضمن عذرخواهی دوباره از عدم برگزاری سمیناردر زمان مقرر قبلی  به دلیل مشکل غیر قابل پیش بینی ، درخواست می شود به اطلاعیه این سمینار علمی که قرار است روز ۹۵/۰۸/۲۵ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در محل دانشگاه خوارزمی برگزار گردد توجه و در آن شرکت فرمایید.