دى ۱۳۹۵

بررسی شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شاخص تعادل گرمایی

چکیده
فناوري aGIS با جمع آوري و تلفیق اطلاعات پایگاه داده هاي معمولی، به وسیله تصویرسازي و استفاده از آنالیزهاي جغرافیایی، اطلاعاتی را براي تهیه نقشه ها فراهم میسازد. این اطلاعات به منظور واضحتر جلوه دادن رویدادها، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته میشوند.

ارایه یک الگو به کمک ترکیب ابزارهای مدلسازی و الگوریتم های بهینه سازی جهت کنترل موثر و افزایش بهره وری

چکیده
کنترل موثر و بهره وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت و در عین حال کاهش هزینه ها شده و از سوی دیگر سود را افزایش میدهد. در این مقاله برای افزایش کنترل موثر، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت به طور همزمان، ترکیب یک ابزار مدلسازی مانند شبکه عصبی با یک الگوریتم بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. با این روش میتوان مشکلات پیچیده در سیستمهای تولید را بررسی و بر اساس اهداف تولید آنها را برطرف کرد و کنترل موثرتری ایجاد نمود. همچنین میتوان شرایط تولید بهینه و بهرهوری را افزایش داد.
 

صفحه‌ها