فروردين ۱۳۹۶

تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

چکیده
امروزه دولت سیار از پرطرفدارترین سرویسهای مورد استفاده در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت میباشد و تکامل این سرویس در جامعه اطلاعاتی به سرعت رو به گسترش است در این راستا و جهت استفاده دائم و همه جایی از این سرویسها، بسیاری از دولتها برای ارائه خدمات به شهروندان از آخرین تکنولوژیهای شبکه تلفنی سلولی استفاده میکنند.

امنیت فضای سایبر در C4i

خلاصه کارگاه آموزشي:
در مقدمه فریب در عملیات نظامی ارائه و سپس نقش فضای سایبر در I4C بعنوان بستر اصلی پیادهسازی و عملکرد بیان شده و بیان بخشی از تهدیدات و آسیب پذیریهای این حوزه که میتواند تأثیرات زیادی را در تصمیم گیریهای فرماندهی و کنترل بوجود آورد، ارائه و در فرجام برخی از اقدامات و راهکارهای عملی نمایش داده خواهد شد.