مرداد ۱۳۹۷

حيوانات وحشی به عنوان نود مخابراتی برای تشخيص اوليه آتش سوزی در جنگل

چکيده آتش سوزی جنگل ها یکی از بلاهای طبیعی است که در هر نقطه از زمین هر ساله فجایع زیادی را به همراه دارد . در ایران نیز به دلیل وسعت جنگل ها و بعضا دامنه آتش سوزی ها فجایع تلخی را بوجود می آورد . برای تشخیص آتش سوزی در مراحل اولیه ، حیوانات وحشی در طبیعت میتوانند بعنوان حاملین سیستم سنسور جهت تشخیص اولیه آتش سوزی در جنگل مورد استفاده قرارگیرند .

یک روش بهينه برای تشخيص چهره از طریق مقادیر ویژه مشترک

چکيده

تشخیص چهره یکی از محبوبترین موضوعات تحقیق در زمینه بینایی ماشین است و  کاربردهای مختلف دارد. شناسایی چهرههای مشابه افراد به دلیل شرایط مختلف ژست، شدت نور،احساسات و سن افراد یک مسئله چالش برانگیز است. علت محبوبیت این مسئله به علت کاربرد آن درزمینه های امنیتی، کنترل و فرماندهی، ارتباطات و تعامل بین کامپیوتر و انسان است.

اصلاح معماری مرکز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی با رویکرد روش جدید بهینه سازی چند موضوعی ( MDO )

چکیده- بهینه سازی چند موضوعی و چند هدفه یا همان Multidisciplinary Design Optimization یک روش منحصر به فرد و کاملا جدیدی است که در بهینه سازی سیستم سلاح های موشکی کاربرد فراوانی دارد.در این مقاله از تلفیق این روش جدید طراحی برای حداکثر اثر بخشی شرایط عملکردی یک موشک و معماری یک مرکز فرماندهی کنترل و به عنوان مثال برای سامانه پدافند هوایی ADATS با برد موثر ۱۱ کیلومتر و رساندن این برد با استفاده از طراحی جدید به حداقل ۱۱ کیلومتر می باشد.

کاربرد مدیریت بحران و نقش آن در فرماندهی و کنترل

چکیده- بحران به هرگونه حادثهاي اطلاق میشود كه به جان یا مال انسان آسیب برساند و نیاز به اقدام فوري و فوقالعاده داشته باشد .فرایند برنامهریزي و اجرا توسط نهادهاي دولتی و غیردولتی براي پیشگیري و كاهش اثرات بحرانها ، ایجاد آمادگیهاي لازم براي مقابله ، مقابله در حین وقوع بحران و بازسازي پس از بحران می باشد كه تعریف مدیریت بحران را در بردارد. در این مقاله با تعریف مدیریت بحران و ارتباط آنها با اتاق هاي بحران و نهایتا اتاق فرماندهی كنترل به یک ارتباط منطقی خواهیم رسید.

مطالعه تطبیقی فرماندهی و کنترل در کشورهای ایران، امریکا و ترکیه

چکیده- فرماندهی و کنترل از دکترین سامانه یکپارچه داده ها، لایه ها، ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات، تسهیلات، ارتباطات و مراقبت و شناسایی برای پشتیبانی فرماندهی به نحویکه فرماندهی و کنترل مستمر و موثق را در تمام مراحل علمیات ممکن سازد، بهرهگیری مینماید، در عصرحاضر فرماندهی و کنترل با بهره گیری از سامانه های نوین، طول زنجیره فرماندهی و کنترل را کاهش داده ولی در عوض انعطافپذیری، جوابگویی و تحرک آن را افزایش داده است.

ماهیت وجودی فرماندهی و کنترل و عملکرد آن در ماموریت نیروهای مسلح

چکیده-مفاهیم فرماندهی و کنترل بایستی از جهات مختلف بهکارگیری، تفسیر گردد، چرایی به وجود آمدن فرماندهی و کنترل و اهمیت استفاده از آن بدین معنا است که این دو یعنی فرماندهی و کنترل جدا از جنگ نبوده و بر کل جنگ تأثیرگذار هستند، مسائلی همچون تشریح اصول بکار گیری فرماندهی و کنترل که بر پایه قدرت یا اختیار قرار دارد و از دو منبع سرچشمه میگیرد، همچنین ارتباط فیمابین این دو یعنی فرماندهی و کنترل که موضوعی انکار نشدنی است. فرماندهی و کنترل وسیله ای است تحت اختیار فرمانده جهت سازماندهی اینکه چه چیزی باید انجام و اجرا شود تا اقدامات مناسب انجام گیرد.

چارچوب توصيف و برساخت استعاری آگاهی وضعيتی

چکيده – دستیابی به آگاهی وضعیتی در مواجهه با انبوه داده های خام حسگری نیازمند بهره گیری مناسب از دانش های پیشینی مرتبط با زمینه است. روش های محاسباتی متنوعی برای وارد کردن دانش های پیشین در پردازش داده های وضعیتی ابداع شده اند. آنتولوژی ها برای بازنمایی دانش های پیشین و محاسبات منطقی و احتمالاتی برای پردازش آنها نمونه هایی از چنین روش هایی هستند. با اینکه این روش ها موفقیت های خوبی در کشف و پردازش مراتب نسبتا پایین دانش های وضعیتی داشته اند، اما عموما در دستیابی به دانش های مرتبه بالایی چون رفتارهای پیچیده ی جمعی عامل های وضعیتی یا قصد و نیت های این عامل ها دچار مشکلات اساسی هستند.

بررسی کنش متقابل و سطح بندی عوامل توانمند ساز فرماندهی و کنترل

چکیده با پیچیدهتر شدن صحنههای نبرد کنونی ، دستیابی به دانش و اطلاعات درست و به روز پیرامون ابعاد مختلف صحنههای نبرد، توانمندی های مورد نیاز و شیوه تعامل و اثرگذاری شاخص های توانمندساز فرماندهی و کنترل با یکدیگر بسیار ضروری می باشد. بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزه فرماندهی و کنترل با سوالاتی پیرامون عوامل توانمندسازی و نحوه اثرگذاری متعامل این عوامل مواجه می باشند. هدف این پژوهش تبیین عوامل ارتقاء دهنده توانمندی های فرماندهی و کنترل و تعیین نحوه اثرگذاری و اثرپذیری شاخص های کلیدی نسبت به یکدیگر می باشد.

سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند غیر عامل در مدیریت بحران

چکیده از کارکردهای پنجگانه پدافند غیر عامل تسهیل مدیریت بحران و در این راستا رصد و پایش تهدیدات و آمادگی مواجه با شرایط بحران و مدیریت آن از ضرورتهای این مهم است. با بهرهگیری ازسامانه فرماندهی و کنترل یکپارچه هوشمند، منسجم و توانمند میتوان به این ضرورت عینیت بخشید.

تعیین پارامترهای بهینه فاز میانی مسیر موشک و مقایسه با الگوریتمهای ابتکاری

چکیده - الگوریتمهای بهینه ساز هرکدام از روشهای ریاضی و منطقی متفاوتی برای یافتن نقطه بهینهاستفاده میکنند که بر اساس این روشها و منطقها و با توجه به پیچیدگی مدلها و سطوح طراحی،استفاده از روشی برتری خواهد یافت. هدف اصلی انجام این پروژه توسعهی الگوریتمهای سیمپلکس،ژنتیک، حرکت گروهی پرندگان و مورچگان است. این الگوریتمهای بهنیهساز بر روی موشک پدافندهوایی بر پایه سه درجه آزادی برای بهینهسازی حرکت پیچ پیادهسازی میشوند.

بررسی استفاده از ژنراتور ام.اچ.دی در موشکها برای تولید جریان الکتریکی

چکیده - با توجه به قابلیت اطمینان بالا و توانایی کار در محدودههای مختلف دما و فشار، باتریهای حرارتی منبع اولیه جریان الکتریکی در موشکها و راکتها هستند. از دیدگاه ایمنی، فعالسازی یک باتری حرارتی نیاز به یک دستگاه ایمنی اضافی و مسلح برای شناسایی شرایط مناسب سیستم برای شروع و جلوگیری از شلیک غیرمعمول دارد . از طرف دیگر به علت نیاز روزافزون انسان به منابع انرژی استاندارد و سازگار با محیط زیست، محققین در تلاش برای دستیابی به فناوریهای جدید تولید برق هستند. یکی از روشهای نوین تولید برق، استفاده از انرژی جنبشی پلاسما در ژنراتورهای ام.اچ.دی میباشد.

صفحه‌ها