آیین نامه شاخه های دانشجویی

آئين نامه تشكيل شاخه دانشجويي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
در مؤسسات آموزشي – پژوهشي كشور

ماده ۱ - نام
نام كامل شاخه دانشجويي ”شاخه دانشجويي انجمن فرماندهي و كنترل ايران در مؤسسات آموزشي – پژوهشي كشور” خواهد بود كه در اين آئين نامه
به اختصار شاخه دانشجويي ناميده مي شود.
ماده ۲- هدف
هدف از تشكيل شاخه دانشجويي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران جذب، تشويق، برقراري ارتباط با مراكز دانشگاهي و هدايت دانشجويان
علاقمند به انجام فعاليت هاي علمي مرتبط با اهداف انجمن در مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور مي باشد.
ماده ۳ – عضويت
كليه دانشجويان علاقمند كه شرايط عضويت در شاخه دانشجويي را داشته باشند م يتوانند به عضويت آن شاخه در دانشگاه محل تحصيل خود درآيند.
عضويت در شاخه دانشجويي منوط به احراز شرايط عضويت دانشجويي انجمن فرماندهي و كنترل ايران است.
ماده ۴ – نماينده انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
براي تشكيل شاخه دانشجويي لازم است يكي از اعضاء هيئت علمي دانشگاه با عضويت پيوسته انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران به عنوان نماينده
انجمن حضور داشته و مسئوليت نمايندگي انجمن را در دانشگاه بپذيرد. حكم نمايندگي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران در هر دانشگاه به پيشنهاد
كميته علمي انجمن، تصويب شوراي اجرايي انجمن و با امضاء رئيس انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران به مدت ۲ سال صادر مي گردد.
ماده ۵ - شوراي اجرايي شاخه دانشجويي
-۱- اجراي كليه امور شاخه دانشجويي در قالب سياس تها و برنامه هاي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران توسط شوراي اجرايي شاخه شامل: ۵
رئيس، دبير و ۳ نفر عضو و با نظارت نماينده انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران انجام مي شود.
-۲- اعضاء شوراي اجرايي شاخه دانشجويي هر ساله در ابتداي سال تحصيلي و براي مدت يك سال، با رأي مخفي اعضاء شاخه انتخاب م يشوند. افراد ۵
شوراي اجرايي شاخه دانشجويي يك دانشگاه بايد دانشجوي آن دانشگاه باشند.
-۳- انتخابات ۵ نفر اعضاي شوراي اجرايي شاخه دانشجويي، زير نظر هيئتي متشكل از نمايندگان كميته ارتباطات، كميته علمي و نمايندگان انجمن در ۵
دانشگاه برگزار مي شود.
-۴- در اولين جلسه شوراي اجرايي، انتخابات داخلي شورا جهت انتخاب رئيس و دبير انجام مي شود. حكم رياست شاخه دانشجويي با اطلاع و ۵
هماهنگي شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران و توسط رئيس انجمن صادر م يگردد.
-۵- تا انتخابات شوراي اجرايي بعدي، شوراي اجرايي سابق به كار خود ادامه خواهد داد. ۵
ماده ۶ - وظايف اعضاء شوراي اجرايي شاخه دانشجويي:
-۱-۶ هدايت و مديريت فعاليت هاي شاخه بر طبق موازين قانوني و ضوابط انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران بعهده رئيس شورا مي باشد.
حضور نماينده انجمن در جلسات منجر به تصميمات تعهدآور براي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران الزامي است. رئيس مي تواند انجام بخشي از
وظايف خود را به يكي از اعضاي شورا به عنوان دبير محول نمايد اما در هر حال مسئوليت امور شاخه بعهده رئيس خواهد بود.
-۲- در غياب رئيس، دبير شورا مسئوليت برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات شورا را بعهده خواهد داشت بعلاوه دريافت حق عضويت سالانه اعضاء ۶
و تنظيم دفاتر مالي شاخه نيز بعهده دبير است.
-۳- دبير شورا مسئوليت تنظيم دستوركار و تهيه صورت جلسات شورا را بعهده دارد. همچنين تهيه گزارش فعالي تهاي سالانه شاخه براي ارائه در ۶
جلسه انتخابات سالانه توسط دبير شورا انجام م يشود. در اين گزارش با تأييد رئيس در اختيار نماينده انجمن قرار م يگيرد تا از طريق ايشان براي انجمن
علمي فرماندهي و كنترل ايران ارسال شود.
-۴- برنامه و بودجه سالانه شاخه براي انجام فعاليت هاي مورد نظر توسط رئيس شورا تنظيم شده و با تأييد نماينده انجمن به خزان هداري انجمن علمي ۶
فرماندهي و كنترل ايران تسليم مي شود تا مراحل تصويب برنامه و تخصيص بودجه مصوب از سوي انجمن انجام شود. بودجه تخصيص يافته براي اجراي
برنامه هاي مصوب شاخه با نظارت نماينده انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران قابل هزينه خواهد بود. مسئوليت ارائه گزارش مالي فعالي تهاي شاخه در
جلسه انتخابات ساليانه بعهده معاون شورا است و مسئوليت صحت هزينه كرد امور مالي شاخه بعهده رئيس شاخه مي باشد.
ماده ۷ - كميته هاي كاري
شوراي اجرايي شاخه دانشجويي مي تواند جهت پيشبرد اهداف، برنامه ريزي و پيگيري امور اجرايي، كميته هاي زير را از ميان اعضاء شاخه تشكيل
دهد:
كميته آموزشي و پژوهشي 
كميته اجرايي 
تبصره: شوراي اجرايي شاخه مي تواند بنا به ضرورت نسبت به ايجاد كميته هاي جديد و يا ادغام كميته هاي موجود اقدام نمايد.
ماده ۸- شوراي هماهنگي
شوراي هماهنگي شاخه متشكل از شوراي اجرايي و مسئولين كميته هاي كاري شاخه است كه به رياست رئيس شوراي اجرايي شاخه و حداقل هر
۳ ماه يكبار تشكيل م يشود و وظيفه آن اجراي هماهنگ برنامه هاي مصوب شاخه مي باشد.
ماده ۹ - فعاليت هاي شاخه
-۱- برنامه هاي شاخه بايد در آغاز هر دوره و حداكثر تا دوهفته پس از انتخابات به شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران ارائه گردد. ۹
شوراي اجرايي مؤظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نتيجه برنامه را منعكس نمايد. در غير اين صورت برنامه مصوب تلقي مي گردد. فعاليت هاي
شاخه در طي سال در راستاي برنامه هاي تصويب شده خواهد بود.
-۲- شاخه دانشجويي مي تواند بر حسب مورد در زمينه هاي زير و يا زمينه هاي مشابه فعاليت نمايد: ۹
برگزاري جلسات سخنراني علمي، توجيهي و كارگاه هاي آموزشي 
برگزاري همايش هاي دانشجويي در حوز ههاي انجمن فرماندهي و كنترل ايران 
تشكيل گروه هاي كاري براي انجام پروژه هاي دانشجويي 
برگزاري بازديد هاي علمي براي اعضاء 
هماهنگي براي تسهيل شركت اعضاء در كنفران سهاي مربوط به فرماندهي و كنترل 
برگزاري مسابقات علمي مختلف در حوزه برنامه هاي مصوب انجمن 
تهيه و ارسال گزارشات، مقالات و مطالب علمي مناسب جهت چاپ در نشريات انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران 
تهيه مطالب قابل انتشار از طريق و بگاه و نشريات انجمن فرماندهي و كنترل ايران 
ماده ۱۰ - نظارت بر فعالي تهاي شاخه دانشجويي و حمايت انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
-۱-۱۰ فعاليت هاي شاخه دانشجويي تحت نظارت كلي انجمن فرماندهي و كنترل ايران صورت مي پذيرد و نظارت نماينده انجمن بر نحوه انجام امور
جاري آن ضروري مي باشد. گزارش فعاليت هاي شاخه هر شش ماه يك بار به شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران منعكس خواهد شد.
-۲-۱۰ حمايت انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران از فعاليت هاي شاخه به شكل هاي زير انجام مي شود:
جلب حمايت دانشگاه براي تخصيص فضاي انجام كار 
ارائه مشاوره هاي علمي از طريق كميته علمي انجمن 
دعوت از سخنرانان مورد نظر براي حضور در برنام ههاي شاخه 
تخصيص بودجه بر اساس برنامه پيشنهادي شاخه دانشجويي 
هماهنگي و حمايت از برگزاري همايش هاي دانشجويي 
انتشار نتايج مطالعات، تحقيقات و فعاليت هاي علمي اعضاي شاخه از طريق رسانه هاي مربوط به انجمن 
ساير موارد مصوب در شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران 
ماده ۱۱ - جلسات مشترك و ارتباط با انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
به منظور هماهنگي فعالي تهاي قابل انجام توسط شاخه هاي دانشجويي و تبيين سياس تها و برنام ههاي انجمن و اطلاع از نظرات اعضاي شاخ هها، بنا به نياز
و حداقل سالي يكبار جلسات مشترك بين شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران و شوراي اجرايي شاخ هها و با حضور نمايندگان انجمن
در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.
۸۷ به تصويب شوراي اجرايي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران رسيد كه در مقاطع لازم از /۶/ ماده ۱۲ - اين آئين نامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخ ۱۳
سوي شوراي اجرايي انجمن قابل بازنگري است.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon آیین نامه شاخه های دانشجویی۸۳.۱۹ کیلوبایت