اساسنامه انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران

فصل اول كليات و اهداف

 

ماده ۱ : به منظور گسترش، پيشبرد، ارتقاي علمي و اعتلاي علوم و فناوري فرماندهي، كنترل، مخابرات، رايانه و اطلاعات(C4I)  و کمک به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي، پژوهشي، مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، دفاعي و ارتقاي علوم و دانش نيروي انساني در سطح كشور، انجمن علمي فرماندهي، كنترل، مخابرات، رايانه و اطلاعات ايران (C4I) كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲ : انجمن، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است كه در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و مديريتي فعاليت مي‌كند، داراي شخصيت حقوقي مستقل است و رئيس آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده ۳ : مركز انجمن در شهر تهران است و در صورت لزوم انجمن مي‌تواند در شهرستان‌ها شعبه داير نمايد.

 تبصره : هيئت مديره مي‌تواند درصورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده ۴ : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده ۵ : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها

 

ماده ۶ : به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (۱) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل می‌آورد:

۱-۶- انجام تحقيقات مرتبط در سطوح ملی و بین‌المللی.

۲-۶- همكاري و تعامل با دستگاه‌های اجرايي، علمي و پژوهشي فعال در داخل كشور و تشكل‌هاي علمي و پژوهشي خارج از كشوردر زمينه طرح‌ریزی، اجرا و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط در زمينه های موضوع فعاليت انجمن.

۳-۶- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و اساتید مرتبط.

۴-۶- ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، مدیریتی.

۵-۶- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

۶-۶- انتشار كتب و نشريات علمي.

۷-۶- ترويج، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني.

 

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

 

ماده ۷ : انجمن پنج نوع عضویت با عناوین پیوسته، وابسته، دانشجویی، افتخاری و حقوقی دارد که شرایط هر یک بشرح زیر است :

۱-۷- عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي فناوري اطلاعات، كامپيوتر، كاربرد رياضي در رايانه، مخابرات و ارتباطات، الكترونيك، كنترل، صنايع، سيستم، مديريت و رشته‌هاي وابسته و مرتبط با موضوع فعاليت انجمن باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته درآيند.

۲-۷- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال کار مفید در يكي از زمینه‌های موضوع انجمن داشته باشند.

۳-۷- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي مرتبط با فعالیت‌های انجمن به تحصيل اشتغال دارند.

۴-۷- عضويت افتخاري:

شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي فعاليت انجمن حائز اهميت باشند، يا در پيشبرد اهداف و فعالیت‌های انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند.

۵-۷- عضویت حقوقي:

سازمان‌هاي آموزشي، پژوهشي و شخصيت‌هاي حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

تبصره ۱ : اعضاي حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

تبصره ۲: رتبه‌بندي اعضاي حقوقي بر اساس ميزان همكاري و خدمات مورد نياز توسط هيئت مديره در قالب ممتاز، برجسته و عادي دسته‌بندي مي‌شود.

ماده ۸ : هر يك از اعضاء، ساليانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت مي‌كنند.

تبصره ۱ : پرداخت حق عضويت، هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره ۲ : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده ۹ : عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

۱-۹- استعفاي كتبي

۲-۹- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره : تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم اركان انجمن

 

ماده ۱۰ : اركان اصلي انجمن عبارتند از :

الف – مجمع عمومي  ب- هيئت مديره  ج- بازرس

الف – مجمع عمومي

ماده ۱۱ : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته  به دو صورت زير تشكيل مي‌شود:

۱-۱۱- مجمع عمومي عادي، هر سال يكبار و با دعوت هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

۲-۱۱- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته به دعوت هيئت مديره يا بازرس تشكيل مي‌گردد .

تبصره: جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور يا وکالت كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و هر عضو حاضر مي‌تواند وكالت يك نفر را عهده‌دار باشد و تصميمات با اكثریت آراء معتبر است.

۳-۱۱- چنانچه جلسه نخست مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، حد نصاب رسمیت را حاصل ننماید جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۱ : دعوت براي تشكيل مجمع عمومي به صورت كتبي يا درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و رايانامه است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره ۲ : يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند، مشروط بر اينكه هيئت مديره و بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس را تصريح نمايند. تصمیمات متخذه در این مجامع با دو سوم آراء حاضرین معتبر است.

تبصره ۳ : درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

ماده ۱۲ : وظايف مجامع عمومي عادی و فوق‌العاده

۱-۱۲- انتخاب یا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس

۲-۱۲- تصويب خط مشي و برنامه‌هاي راهبردي انجمن

۳-۱۲- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس

۴-۱۲- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۵-۱۲- تصویب انحلال انجمن

۶-۱۲- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن

۷-۱۲- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء

تبصره ۱ : مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره ۲ : اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۳ : اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.

ب – هيئت مديره

ماده ۱۳: هيئت مديره انجمن مركب از ۷ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل می‌باشد. كه هر ۲ سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن مطابق شرايط زير انتخاب مي‌گردند.

۱-۱۳- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش از سه دوره متوالي به عضويت هيئت مديره در آیند.

تبصره: اعضاي هيئت مديره در صورت كسب بيش از دوسوم آراء حاضرين در مجمع براي يك دوره ديگر مي‌توانند عضو هيئت مديره انجمن شوند.

۲-۱۳- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

۳-۱۳- هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

۴-۱۳- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره یا نائب رئیس و خزانه‌دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيئت مديره يا نائب رئیس معتبر است.

۵-۱۳- هيئت مديره مؤظف است برحسب نياز حداقل هر ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. زمان ارسال دعوتنامه یا اعلام تلفنی يا رايانه‌اي تا تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز می‌باشد.

۶-۱۳- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق حاضرین، معتبر است.

۷-۱۳- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه بصورت كتبي يا الكترونيكي به اطلاع اعضاي هيئت مديره برسد.

۸-۱۳- مصوبات هيئت مديره از طريق نشريه يا پايگاه اطلاع رساني انجمن به اطلاع اعضا مي‌رسد. موارد خاص با تشخيص رئيس انجمن از اين تكليف مستثني است.

۹-۱۳- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب محسوب می‌شود.

۱۰-۱۳- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين می‌شود.

۱۱-۱۳- شركت اعضاء علی‌البدل و بازرس در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

ماده ۱۴ : وظايف و اختيارات هيئت مديره

۱-۱۴- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

۲-۱۴- تشكيل کمیته‌های اجرایی و گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و ترکیب و نظارت بر فعاليت آنها.

۳-۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد کلیه امور مالی، معاملاتی، تنظیم بودجه و تدوین و تصویب برنامه‌ها به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است.

۴-۱۴- انتخاب رئیس و نائب رئیس و خزانه‌دار انجمن از میان اعضای اصلی هيئت مديره و تعیین وظایف اعضا.

۵-۱۴- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي.

۶-۱۴- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.

۷-۱۴- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

۸-۱۴- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.

۹-۱۴- جلب هدایا و كمك‌هاي مالي.

۱۰-۱۴- اهداي بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي به اعضای انجمن.

۱۱-۱۴- اعطاي درجه يا نشان علمي انجمن به افراد و كساني كه موجب تحولات علمي، تحقيقاتي، آموزشي و مديريتي در زمينه فعاليت‌ها و اهداف انجمن شده‌اند.

۱۲-۱۴- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

۱۳-۱۴- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سایر مبادی ذیربط بر حسب ضرورت.

۱۴-۱۴- ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج از کشور.

۱۵-۱۴- ایجاد شرکت‌های وابسته در داخل و خارج از کشور.

۱۶-۱۴- هيئت مديره مؤظف است ظرف حداكثر ۴ ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و نتايج حاصله را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال نمايد.

تبصره ۱ : هيئت مديره پيشين تا شروع کار هيئت مديره جدید مسئوليت اداره امور انجمن را بر عهده دارد.

تبصره ۲ : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم را براي اداره امور مشروط به رعايت حدود موضوع و فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.

ج – بازرس

ماده ۱۵ : مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ۱۶ : وظايف بازرس

۱-۱۶- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.

۲-۱۶- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.

۳-۱۶- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره در اختیار بازرس قرار گيرد.

 

فصل پنجم کمیته‌ها و گروه‌هاي علمي انجمن

 

ماده ۱۷ : هيئت مديره انجمن مي‌تواند كميته‌‌ها وگروه‌‌هاي زير را تشكيل دهد:

  1. كميته علمی
  2. كميته عضویت و ارتباطات
  3. كميته انتشارات
  4. كميته راهبردی و سياست‌گذاري
  5. گروه‌های مختلف علمی و تخصصی و دانشجوئی
  6. دبيرخانه دائمي كنفرانس‌هاي انجمن
  7. گروه مشاورين (شوراي مشورتي)

تبصره ۱ : گروه مشاورين مركب از تعدادي اعضاي سابق هيئت مديره يا خبرگان و اعضاي افتخاري با تأييد در هيئت مديره انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۲ : هيئت مديره مجاز به تشكيل كميته‌ها و گروه‌هاي ديگر (بنا به نياز) مي‌باشد.

 

فصل ششم  بودجه و مواد متفرقه

 

ماده ۱۸ : منابع مالي انجمن عبارتند از :‌

۱-۱۸- حق عضويت اعضا.

۲-۱۸- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي، مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي.

۳-۱۸- دريافت هدايا و كمك‌ها.

۴-۱۸- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و وظایف انجمن مذکور در ماده ۶ اين اساسنامه می‌شود.

ماده ۱۹ : درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال به مجمع عمومی گزارش می‌شود.

ماده ۲۰ : كليه وجوه انجمن در حسابی به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده ۲۱ : هيچيك از مؤسسين يا اعضاي هيئت مديره حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي (اعم از سود سهام يا سرمايه) يا وام را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمايند.

ماده ۲۲ : كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مراجع نظارتی يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار می‌گیرد.

ماده ۲۳ : درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه مؤظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده ۲۴ : اين اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۴ ماده و ۲۰ تبصره در جلسه مورخ ۱۹/۰۹/۹۲ مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن به تصويب رسيد.

محل امضاي هيئت‌رئيسه جلسه مجمع عمومي

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود نسخه قابل پرینت متن اساسنامه انجمن۲۶۰.۶۱ کیلوبایت