سلاح سایبری چیست ؟

سامانه ی سایبری است که برای واردنمودن خسارت ( تخریب ) به ساختار یا عملیات سامانه های سایبری دیگر، طراحی و تولید شده باشد.

این سامانه ها، شامل شبکه بات ها، بمب های منطقی، افزارهای بهره برداری از آسیب پذیری سایبری، انواع بدافزارها و سامانه های تولید ترافیک حملات ممانعت از سرویس و ممانعت از سرویس توزیع شده می باشند که برای انجام تهاجم های سایبری، مورد استفاده قرار می گیرند.

سلاح‌های سایبری به دو دسته‌ی اصلی سلاح‌های رها شده در شبکه و سلاح‌های سایبری برخوردار از کنترل آتش انسانی طبقه‌بندی می‌شوند.

 

منبع : سایبربان