فرماندهی و کنترل چیست ؟

فرماندهی و کنترل  Command & Control

عبارت است از ترتيب دادن تسهيلات، وسائل ، نفرات و روش‌هايي که براي دريافت کردن، پرورش دادن و توزيع اطلاعاتي که مورد نياز تصميم‌گيرندگان، براي طرح‌ريزي هدايت و کنترل عمليات است به کار مي‌رود. (کالينز، ۱۳۷۰: ۵۰۲)
اعمال اختيار و هدايت از سوي يك فرمانده مشخص بر نيروهاي مامور براي تحقق ماموريت. به عبارت ديگر كاركردهاي مربوط به ترتيب‌بندي نيرو، تجهيزات، ارتباطات، تأسيسات و راه‌كارهاي به كار گرفته شده توسط يك فرمانده در طرح‌ريزي، هدايت، هماهنگ‌سازي و كنترل نيروها و عمليات جهت تحقق كامل مأموريت. (علمايي، ۱۳۸۴:‌ ۱۷۲)
كنترل و هماهنگي عمليات،‌ به وسيله فرماندهي، كنترل و ارتباط انجام مي‌شود. اين سيستم وسيله‌اي است كه به وسيله آن فرمانده ساير سيستم‌هاي عملي را كه مي‌جنگند و يا از جنگ پشتيباني مي‌كنند درهم مي‌آميزد. اين سيستم شامل موارد زير است:
«فرمانده و ستاد؛ مخابرات؛ سازمان ستاد؛ روش هاي جاري ستاد و تصميم‌گيري» (معين وزيري، ۳۶۳: ۳۰)
فرهنگ لغات پايه شوروي، ‌واژه فرماندهي و كنترل را به شرح زير تعريف مي‌كند:
«هدايت مستمر فرمانده يا ستاد بر كليه مراحل فعاليت واحدهاي زير مجموعه (هوايي،‌ دريايي، زميني) در دستيابي به مأموريت محول شده. مداومت، استواري و راسخ بودن، انعطاف‌پذيري و سرعت در عكس‌العمل به تغييرات محيطي از الزامات اصلي فرماندهي و كنترل نيرو مي‌باشند». (ديوسالار، ۱۳۸۵: ۴۹)
هدف‌يابي، پرورش و انتشار اخبار توسط فرمانده در طرح‌ريزي، هدايت ،‌هماهنگي و كنترل عمليات را فرماندهي و كنترل گويند. فرماندهي و كنترل دو واژه مترادف هستند. اصولاً فرماندهي بدون كنترل امكان‌پذير نيست. به بياني ديگر، ‌سازمان دادن پرسنل (كاركنان)، امكانات و وسايل، بهره‌گيري از تجزيه و تحليل اطلاعات براي طرح‌ريزي، ‌هدايت و كنترل عمليات را فرماندهي و كنترل گويند. (رستمي، ۱۳۷۸: ۱۱۷)
ژنرال ايوان وروبيف معتقد است كه:
«فرماندهي و كنترل يعني هماهنگ كردن اهداف و فعاليت‌هاي واحد رزمي با شرايط محيطي و توان رزمي آنها به منظور دوري از بخشي‌نگري؛ سبك‌شماري يا بزرگ پنداشتن دشمن يا نيروي خودي؛ به طوري كه برنامه‌ريزي در نحوه رويارويي؛ سازماندهي مشترك و لجستيك برپايه پيش‌بيني‌ها؛‌ محاسبات و انتظارات صحيح و دقيق صورت ‌گيرد. اين امور براساس تحليل شرايط واقعي هدف و دانش ماهيت جنگ و روندهاي توسعه آن صورت مي‌گيرند. (ديوسالار،‌ ۱۳۸۵: ۵۰)
به طور كلي مضمون كاري فرماندهي و كنترل را مي‌توان در هفت كاركرد اصلي به شرح زير خلاصه كرد:
۱ـ جمع‌آوري، پردازش و تحليل مداوم داده‌هاي محيطي.
۲ـ توجيه مأموريت‌، ارزيابي وضعيت و تصميم‌گيري.
۳ـ مرتبط‌سازي دستورات (خطوط ارتباطي) به فرماندهان رده پائين و عناصر كنترل نيرو.
۴ـ برنامه‌ريزي عملياتي، سازماندهي تعاملات و هماهنگ‌سازي تلاش‌ها.
۵ـ پشتيباني همه جانبه و دستوردهي مداوم به نيروها جهت نگهداري آنها در سطح مناسب آمادگي رزمي.
۶ـ اصلاح امور سازماني با هدف تأمين نياز مأموريت‌هاي رزمي.
۷ـ ‌فرماندهي و كنترل نيرو در صحنه.
جان ام. کالینز فرماندهی و کنترل را فراهم نمودن پرسنل (كاركنان)، تجهیزات، تسهیلات، روش‌ها و شیوه‌های لازم برای جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات برای تصمیم‌گیرندگان به منظور طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، هدایت عملیات و اعمال کنترل و نظارت می داند. استفاده پیوسته از اقدامات امنیتی، فریب نظامی، عملیات روانی، جنگ الکترونیک ویران سازی عادی با پشتیبانی متقابل از نظر اطلاعاتی را برای محروم کردن دشمن از اطلاعات، تحت تأثیر قرار دادن دشمن، کاهش یا انهدام امکانات فرماندهی و کنترل دشمن، تقویت امکانات فرماندهی و کنترل دولت‌های دوست در برابر چنین اقداماتی از سوی دشمن، را نیز از وظایف فرماندهی و کنترل می دانند. (چگینی، ۱۳۸۲: ۱۹۱)
تعريف نهايي:
فرماندهي و كنترل سيستمي است كه شيوه‌هاي لازم براي جمع‌آوري، پردازش و انتشار اطلاعات در خصوص كاركنان، تجهيزات و تأسيسات نظامي را فراهم مي‌كند. اين اطلاعات موردنياز فرماندهان و تصميم‌گيرندگان بوده و در طرح‌ريزي،‌ سازماندهي، هدايت، هماهنگي، كنترل و نظارت عمليات، به منظور اجراي مأموريت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
كاركردهاي اصلي در فرماندهي و كنترل به شرح زير مي‌باشند:
۱ـ جمع‌آوري، پردازش و انتشار مداوم اطلاعات محيطي؛
۲ـ برقراري و حفظ ارتباط بين اعضاي سيستم فرماندهي؛
۳ـ ‌طرح‌‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي و هدايت عمليات؛
۴ـ پشتيباني همه جانبه از نيروها و تداوم آن در تمام مراحل عمليات؛
۵ـ فرماندهي، كنترل و نظارت بر نيروها در صحنه عمليات؛
۶ـ خنثي‌سازي اقدامات دشمن با استفاده از عمليات فريب، عمليات رواني، جنگ الكترونيك و.

منبع : دانشگاه دفاع ملی

عکس: