مرکز تحقیقات کاربردی معاونت عملیات ناجا

نشاني: 
تهران – میدان ونک – میدان عطار – ستاد فرماندهی ناجا – معاونت عملیات مرکز تحقیقات کاربردی
تلفن تماس: 
۸۱۸۲۱۶۹۱ - ۸۱۸۲۱۶۹۰