کمیته علمی

  • اولین جلسه کمیته علمی انجمن روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۹ در محل شرکت ایزایران برگزار شد. در این جلسه در خصوص برگزاری سخنرانی‌های علمی ماهیانه انجمن به صورت مستمر برنامه‌ریزی شد و نیز تعدادی از اعضاء مشخص شدند تا پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن با کمیته مذکور همکاری نمایند. شایان ذکر است احکام اعضای کمیته‌ها با امضای ریاست انجمن به اعضای کمیته‌ها اعطاء خواهد شد.