کمیته ها

تعداد پنج کمیته در انجمن تشکیل گردیده که به شرح زیر به آگاهی می رسد :

ردیف

عنوان

رئیس کمیته

ملاحظات

۱

کمیته راهبردی

آقای دکتر رضا تقی پور

 

۲

کمیته علمی

آقای دکتر مجید غیوری ثالث

 

۳

کمیته ارتباطات ، انتشارات و عضویت

آقای دکتر علی ناصری

 

۴

کمیته صنعت و توسعه فناوری

آقای دکتر مجتبی رمضان زاده

 

۵

کمیته بین الملل

آقای دکتر سید مصطفی صفوی