مقالات و نشریات انجمن

۱- نقش پدافندغیرعامل درمقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی وکنترل قرارگاه پدافند هوایی درتهدیدات هوایی آینده

شناسه مقاله:
نویسنده:

۲- تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

شناسه مقاله:

۳- پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:

۴- Cooperative Backstepping Control of Quadrotors via Sliding Mode Observer

شناسه مقاله:
article A-10-126-1

۵- Cryptanalysis of a certificateless aggregate signature scheme

شناسه مقاله:
article A-10-200-1

۶- نقش تعامل بین سازمانی در فرماندهی و کنترل بحران و تحلیل شبکه تترا به عنوان یک شبکه تعامل پذیر با استانداردهای امنیت عمومی و مدیریت بحران

شناسه مقاله:
article A-10-225-1

۷- مکانیابی پناهگاه با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از gis ( مطالعه موردی شهر ابهر )

شناسه مقاله:
article A-10-201-1

۸- مروری بر سامانه های توزیعی پردازش داده های حجیم و ویژگی های آنها

شناسه مقاله:
article A-10-160-2

۹- مروری بر راهکارهای مدیریت منابع و تخصیص وظایف در سیستمهای توزیعی

شناسه مقاله:
article A-10-160-1

۱۰- سامانه های اویونیکی، C4I و نبردهای هوایی آینده

شناسه مقاله:
article A-10-149-1

۱۱- داده های عظیم در حوزه های نظامی

شناسه مقاله:
article A-10-147-1

۱۲- الگوي مطلوب فرماندهی و کنترل ذخیره جیره غذايی و آب و سوخت نیروي انتظامی بعد از بحران

شناسه مقاله:
article A-10-146-1

۱۳- طراحی و پیاده سازی الگوریتم تشخیص و طبقه بندی پروتکل ترافیک رمز شده نرم افزارهای تحت شبکه

شناسه مقاله:
article A-10-144-1

۱۴- ارائه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روشهای بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-140-1

۱۵- یافتن مشاهدات ناهنجار استوار بر اساس الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی در تشخیص تقلب کارتهای اعتباری

شناسه مقاله:
article A-10-139-1

۱۶- پیمایش الگوریتمها و ساختارهای جدید برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان حافظه های NAND فلش در مراکز داده

شناسه مقاله:
article A-10-138-1

۱۷- فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره

شناسه مقاله:
article A-10-137-1

۱۸- ارائه یک روش جدید برای مدلسازی هموابستگی زیرساختی

شناسه مقاله:

۱۹- فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

شناسه مقاله:
article A-10-134-1

۲۰- ارائه مدلی جهت بهره گیری از اینترنت اشیا جهت تامین اشراف اطلاعاتی در کنترل و فرماندهی

شناسه مقاله:
article A-10-132-1
کلمات کلیدی:

۲۱- ارائه مدل رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه فرماندهی کنترل OODA مبتنی بر مطالعه تطبیقی کشورهای هدف

شناسه مقاله:
article A-10-131-1

۲۲- ارائه الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحرانهای اجتماعی

شناسه مقاله:
article A-10-130-1

۲۳- برنامهریزی مسیر برای پهپاد در محیط سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-129-1

۲۴- شبیه سازی شناختی صحنه نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-127-1
کلمات کلیدی:

۲۵- اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل(C4I ) فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی

شناسه مقاله:
article A-10-118-1

۲۶- مدل رمزنگاری چندکلیدی بهینه با رویکرد سوئیچ فعال گردشی بین کلیدها

شناسه مقاله:
article A-10-116-1

۲۷- نقش فناوری پیشرفته سنجش از دور وGIS در بخش مانیتورینگ سامانه فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی

شناسه مقاله:
article A-10-112-1

۲۸- پیاده سازی الگوریتم RC2 برای کاربردهای با منابع سخت افزاری محدود و نرخ داده متوسط

شناسه مقاله:
article A-10-111-1

۲۹- کاربرد هستان شناسی صحنه نبرد در تولید زبان مدیریت میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-106-1

۳۰- ارزیابی جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در سامانه C4I با تاکید بر شبیه سازی میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-104-1

صفحه‌ها