مقالات و نشریات انجمن

۱- تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

شناسه مقاله:

۲- پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:

۳- Cooperative Backstepping Control of Quadrotors via Sliding Mode Observer

شناسه مقاله:
article A-10-126-1

۴- Cryptanalysis of a certificateless aggregate signature scheme

شناسه مقاله:
article A-10-200-1

۵- نقش تعامل بین سازمانی در فرماندهی و کنترل بحران و تحلیل شبکه تترا به عنوان یک شبکه تعامل پذیر با استانداردهای امنیت عمومی و مدیریت بحران

شناسه مقاله:
article A-10-225-1

۶- مکانیابی پناهگاه با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از gis ( مطالعه موردی شهر ابهر )

شناسه مقاله:
article A-10-201-1

۷- مروری بر سامانه های توزیعی پردازش داده های حجیم و ویژگی های آنها

شناسه مقاله:
article A-10-160-2

۸- مروری بر راهکارهای مدیریت منابع و تخصیص وظایف در سیستمهای توزیعی

شناسه مقاله:
article A-10-160-1

۹- سامانه های اویونیکی، C4I و نبردهای هوایی آینده

شناسه مقاله:
article A-10-149-1

۱۰- داده های عظیم در حوزه های نظامی

شناسه مقاله:
article A-10-147-1

۱۱- الگوي مطلوب فرماندهی و کنترل ذخیره جیره غذايی و آب و سوخت نیروي انتظامی بعد از بحران

شناسه مقاله:
article A-10-146-1

۱۲- طراحی و پیاده سازی الگوریتم تشخیص و طبقه بندی پروتکل ترافیک رمز شده نرم افزارهای تحت شبکه

شناسه مقاله:
article A-10-144-1

۱۳- ارائه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روشهای بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-140-1

۱۴- یافتن مشاهدات ناهنجار استوار بر اساس الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی در تشخیص تقلب کارتهای اعتباری

شناسه مقاله:
article A-10-139-1

۱۵- پیمایش الگوریتمها و ساختارهای جدید برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان حافظه های NAND فلش در مراکز داده

شناسه مقاله:
article A-10-138-1

۱۶- فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره

شناسه مقاله:
article A-10-137-1

۱۷- ارائه یک روش جدید برای مدلسازی هموابستگی زیرساختی

شناسه مقاله:

۱۸- فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

شناسه مقاله:
article A-10-134-1

۱۹- ارائه مدلی جهت بهره گیری از اینترنت اشیا جهت تامین اشراف اطلاعاتی در کنترل و فرماندهی

شناسه مقاله:
article A-10-132-1
کلمات کلیدی:

۲۰- ارائه مدل رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه فرماندهی کنترل OODA مبتنی بر مطالعه تطبیقی کشورهای هدف

شناسه مقاله:
article A-10-131-1

۲۱- ارائه الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحرانهای اجتماعی

شناسه مقاله:
article A-10-130-1

۲۲- برنامهریزی مسیر برای پهپاد در محیط سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-129-1

۲۳- شبیه سازی شناختی صحنه نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-127-1
کلمات کلیدی:

۲۴- اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل(C4I ) فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی

شناسه مقاله:
article A-10-118-1

۲۵- مدل رمزنگاری چندکلیدی بهینه با رویکرد سوئیچ فعال گردشی بین کلیدها

شناسه مقاله:
article A-10-116-1

۲۶- نقش فناوری پیشرفته سنجش از دور وGIS در بخش مانیتورینگ سامانه فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی

شناسه مقاله:
article A-10-112-1

۲۷- پیاده سازی الگوریتم RC2 برای کاربردهای با منابع سخت افزاری محدود و نرخ داده متوسط

شناسه مقاله:
article A-10-111-1

۲۸- کاربرد هستان شناسی صحنه نبرد در تولید زبان مدیریت میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-106-1

۲۹- ارزیابی جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در سامانه C4I با تاکید بر شبیه سازی میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-104-1

۳۰- برای استفاده از سرويس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی

شناسه مقاله:
article A-10-103-1

صفحه‌ها