مقالات و نشریات انجمن

۱- راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزة رادار متناسب با تهدید ناهمطراز

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۲- به‌کارگیری فناوري‏های وب‌معنایی در حوزة تلفیق داده

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۳- روش‌شناسي توسعة فناوری پُست فرماندهی عمومی شناختی بر اساس معماری آگاهی‌اشتراکی‌وضعیت

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۴- شناسایی چالش های قابلیتی توسعة‌ سامانة‌‌ فرماندهی و کنترل C4I در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دسته بندی:
شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۵- الگوسازي سامانة هشدار اطلاعاتی نظام ملی در بحران های امنیتی با استفاده از الگوي هشدار هوايي سريع

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۶- ارائة چارچوب معماری سازمانی کارآمد فرماندهي و کنترل مدیریت بحران در كشور مبتني بر تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

دسته بندی:
شناسه مقاله: