مقالات و نشریات انجمن

۱- امکانسنجی و جایابی بهینه خازن و منابع تولید پراکنده جهت تامین برق مورد نیاز و کاهش تلفات سایتهای پدافندی

شناسه مقاله:

۲- لزوم بهره برداری از شبکه های هوشمند انرژی در تأسیسات پایگاههای نظامی در راستای اهداف پدافند غیرعامل

شناسه مقاله:

۳- بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری فرماندهان نیروهای مسلح

شناسه مقاله:

۴- پیاده سازی LNA پهن باند بر اساس استاندارد LTE جهت استفاده در فرماندهی و کنترل متحرک

شناسه مقاله:

۵- ردیابی و تشخيص اشيا در سيستمهای نظارتی و کاربرد آن در ردیابی اهدف نظامی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۶- ارزیابی فناوری حسگرهای زیستی جهت جستجو و شناسایی مینهای زمینی

شناسه مقاله:

۷- تبيين رویکردهای تسهيم دانش بين سازمانی در مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غير نظامی در مدیریت بحران

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۸- طراحی مراکز فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی مبتنی بر اصول شبکه

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۹- بررسی و استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در سامانه های پدافندی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰- ارائه روشی جدید جهت آشکارسازی سیگنال در رادارهای غیر فعال(پسیو) با استفاده از مبانی نظریۀ آشکارسازی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱- بررسی نقش هوش فرهنگی در فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:

۱۲- بررسی استفاده از ژنراتور ام.اچ.دی در موشکها برای تولید جریان الکتریکی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳- تعیین پارامترهای بهینه فاز میانی مسیر موشک و مقایسه با الگوریتمهای ابتکاری

شناسه مقاله:

۱۴- سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند غیر عامل در مدیریت بحران

شناسه مقاله:
نویسنده:

۱۵- سیستم فرماندهی حادثه(ICS ) و مدیریت بحران درسامانههای فرماندهی وکنترل C4I

شناسه مقاله:

۱۶- بررسی کنش متقابل و سطح بندی عوامل توانمند ساز فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:

۱۷- چارچوب توصيف و برساخت استعاری آگاهی وضعيتی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۸- ماهیت وجودی فرماندهی و کنترل و عملکرد آن در ماموریت نیروهای مسلح

شناسه مقاله:

۱۹- مطالعه تطبیقی فرماندهی و کنترل در کشورهای ایران، امریکا و ترکیه

شناسه مقاله:

۲۰- کاربرد مدیریت بحران و نقش آن در فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۲۱- اصلاح معماری مرکز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی با رویکرد روش جدید بهینه سازی چند موضوعی ( MDO )

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۲۲- یک روش بهينه برای تشخيص چهره از طریق مقادیر ویژه مشترک

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۲۳- حيوانات وحشی به عنوان نود مخابراتی برای تشخيص اوليه آتش سوزی در جنگل

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۲۴- نقش پدافندغیرعامل درمقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی وکنترل قرارگاه پدافند هوایی درتهدیدات هوایی آینده

شناسه مقاله:
نویسنده: