ارائه الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحرانهای اجتماعی

چکیده
بحرانهای اجتماعی، ممکن است اختلال و تنش هایی را در جامعه بوجود آورند و در این راستا نیز، یگانهای انتظامی کشور، نقش کلیدی خود را در برقراری امنیت و آرامش جامعه ایفاء می نمایند که این مهم، بدون پشتیبانی جامع و به موقع از عملیات انتظامی فوق امکان پذیر نخواهد بود لذا پژوهش حاضر، تلاش می نماید که ضمن درک عمیق مفاهیم کلیدی مرتبط با مدیریت بحران، ابعاد و مولفه ها و شاخص های پشتیبانی در شرایط بحرانی را احصاء نموده و با تنظیم پرسشنامه مربوطه، نظر خبرگان آمادی را اخذ نماید و ضمن مدل سازی یافته ها در نرم افزار معادلات ساختاری SmartPLS ، تجزیه و تحلیلهای آماری لازم را توسط نرم افزار فوق به انجام رسانده و در نهایت نیز الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحرانهای اجتماعی را توسط نمودارمنظومه ای، ارائه نماید. در انتها نیز موارد کاربردی و راهبردهای کلان احصاء شده از نتایج پژوهش، پیشنهاد می گردد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-130-1