ارائه مدل رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه فرماندهی کنترل OODA مبتنی بر مطالعه تطبیقی کشورهای هدف

چکیده
با عنایت به گسترش روز افزون بهره گیری از فضای سایبر در عصر حاضر، یکی از چالشها در حوزه امنیت ملی، مرتبط با این حوزه می شود و مبتنی بر دو اصل ایمنی و حفاظت می بایست به پیشگیری از مخاطرات زیر ساختهای حیاتی کشور در حوزه فضای مجازی پرداخته شود که این مهم با بهره گیری از ابزارها و سامانه هایی قابل تحقق می باشد که در تحقیق حاضر سعی شده است مدلی با رویکرد رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس مطالعه تطبیقی ساختارهای موجوددر کشورهای هدف، مورد بررسی قرار گیرد و مدلی بومی ارائه گردد. با توجه به موضوع وهدف پژوهش ، نوع تحقیق کاربردی توسعه ای  است. روش تحقیق بکار گیری شده روش کتابخانه ای جهت گرد آوری تجربیات موفق سایر کشور ها و مطالعه تطبیقی و سپس روش کیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق پانل خبرگان و استفاده از مصاحبه باز بوده است و جامعه آماری نیز تعداد ۲۰ نفر از نخبگان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-131-1