ارائه یک روش جدید برای مدلسازی هموابستگی زیرساختی

چکیده
زیرساخت شبکهی ساخته شده به دست بشر است که وظیفه توزیع یک کالا و یا خدمت را در یک جامعه به عهده دارد. زیرساختها ساختار پیچیدهای دارند که در سطوح مختلف به یکدیگر متصل هستند و به یکدیگر خدمات یا کالائی را ارائه میکنند. این موضوع مفهوم جدید به نام هموابستگی زیرساختی را بوجود می آورد. هموابستگی زیرساختی از این جهت اهمیت دارد که هر چه میزان آن بالاتر باشد، آن جامعه در مقابل حوادث و حملات ضعیفتر است. این مقاله یک روش جدید برای محاسبه هموابستگی را ارائه میکند. نتایج شبیه سازی نشان از آن دارد که روش پیشنهادی با حجم محاسبات کم قابلیت ایجاد یک دید کلی از میزان هموابستگی زیرساختی را دارد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده