ارائه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روشهای بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک

چكیده
پیدا کردن الگوهای پرت یا ناهمگون در مسائل بسیاری مثل تشخیص تقلب، تشخیص نفوذ، تشخیص تخلف و ... کاربرد دارد. زمانیکه داده ها زیاد هستند و نمیتوان به راحتی دادههای پرت را درمیان آنها شناسایی نمود، تکنیکهای دادهکاوی که برای تشخیص الگوهای پرت به کار میروند، میتوانند در این راه مفید واقع شوند. نوآوری این مقاله ارائه روشی است که از حیث سرعت اجرا و دقت از روشهای موجود بهتر عمل کند. در این تحقیق با ترکیب روشهای مبتنی بر کلاسترینگ و همچنین الگوریتم ژتتیک، روش جدیدی برای تشخیص داده های پرت ارائه شده است که در کنار سادگی و داشتن پیچیدگی محاسباتی کمتر، از دقت خوبی نیز برخوردار بوده و میتواند سرعت را در تشخیص الگوهای پرت بهبود ببخشد. روش پیشنهادی با الگوریتم LOF مقایسه گردید و از نظر سرعت از روش LOF بهتر ظاهر شد و از دقت خوبی نیز برخوردار بود.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-140-1