ارزیابی جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در سامانه C4I با تاکید بر شبیه سازی میدان نبرد

چکیده
استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی   GIS   جهت اعمال فرماندهی و کنترل در جنگ های امروزه که به دلیل پیچیدگی فناوری های بکار رفته، جنگ های مبتنی بر اطلاعات می باشند به فرماندهان این توان را می دهد که شرایط ناهمگون و متغییر نبرد های ناهمطراز را با تصمیم گیری های سریع و هدایت دقیق در دست گیرند و حجم خسارات و تلفات را کاهش دهند. به جرآت می توان گفت که اغلب اطلاعات مورد نیاز سیستم فرماندهی و کنترل در C4I جهت برتری در جنگ و شبیه سازی میدان نبرد را اطلاعات مکانی تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از قابلیت های بالای GIS میدان نبردی فرضی شبیه سازی و آنالیزهای مختلف مکانی اعمال و پویایی میدان نبردهای جدید جهت فرماندهان تبین شود و رابطه GIS  به عنوان حامی بسیار قدرتمند فرماندهان در تصمیم گیری ها  وC4I به عنوان ابزاری مهم و بنیادین در مدیریت منطقه نبرد  جهت پیش بینی وضعیت های احتمالی دشمن و طرح ریزی های دفاعی بررسی شد و نتیجه گویای این واقعیت هست که نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی در فرماندهی و کنترل بی بدیل است.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-104-1