اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل(C4I ) فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی

چکیده
گسترش بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روزافزون فضای سایبر بهمراه وابستگی بیش از پیش ابعاد مختلف امنیت ملی به این فضا، آنرا به محیطی برای منازعات و جنگ سایبری تبدیل نموده است که هر روز اهمیت بیشتر و ابعاد تازهای به خود می گیرد. در این محیط مدیریت تهدیدات دفاعی و امنیتی در سطح ملی نیازمند سامانه هائی مناسب است که فرماندهی و کنترل سایبری و مدیریت بحرانها و جنگهای سایبری را ممکن نماید. این پژوهش ضمن معرفی این مفهوم جدید به بررسی موضوعات راهبردی مرتبط در اسناد برخی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی پرداخته و سپس با توجه به نیاز و شرایط کشور و با استفاده از نظرات خبرگان نسبت به بومی سازی و اولویت بندی راهبردهای حاصل با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) جهت بکارگیری آنها در توسعه سامانه فرماندهی و کنترل فضای سایبر کشور اقدام گردیده است. در نتیجه گزینه های راهبردی ایجاد هماهنگی در دفاع و پاسخ به تهاجمات سایبری، همکاری و مشارکت سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و توسعه همکاری و تعاملات بین المللی اولویتهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۵ (تعداد کل آرا:۱)
شناسه مقاله: 
article A-10-118-1