برای استفاده از سرويس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی

چکیده
اهمیت سامانه های فرماندهی و کنترل باعث شده تا عوامل امنیتی و نحوه عملکرد آنها بسیار مهم گردد. در حال حاضر اگرچه توسعه شبکه ها، افزايش خدمات، افزايش کاربران و ازدياد تجهیزات باعث گستردگی سامانه فرماندهی و کنترل شده اما تهديدات، ريسكها و آسیب پذيریهای اين سامانه در بخش های مختلف نیز افزايش يافته و به يك چالش مهم تبديل شده است. يکی از مهمترين مؤلفههای امنیتی نحوه احراز هويت کاربرانی است که میخواهند وارد سامانه فرماندهی و کنترل شوند. امروزه روشها و راهحلهای زيادی برای احراز هويت در محیطهای شبکه محور مانند C4I وجود دارد. در اين تحقیق يك روش احراز هويت چندمرحلهای امن بر اساس امتیازبندی کاربران به منظور دسترسی به سرويسها ارائه شده است. ارزيابی مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار Matlab صورت گرفته است و نتايج نشان دهنده افزايش سطح اطمینان پذيری است.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-103-1