طراحی و پیاده سازی الگوریتم تشخیص و طبقه بندی پروتکل ترافیک رمز شده نرم افزارهای تحت شبکه

چکیده
در دنیای ارتباطات، تأمین امنیت شبکه های اطلاعاتی ازجمله نیازهای حیاتی این حوزه به شمار میآید. شناسایی ترافیک شبکه و مشخصسازی ابزارهای استفاده کننده از شبکه سازمان میتواند به عنوان یک ابزار سودمند در راستای برآورده کردن این نیاز مورداستفاده قرار گیرد. در محیط های جدید ارتباطی و با توجه به تغییر ترافیک ابزارها به صورت مبهم و رمز شده، روشهای پیشین این حوزه (با استفاده از شماره درگاه و محتوا) کارایی خود را ازدست دادهاند. در این راستا ارائه روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین و استفاده از ویژگیهای آماری جریانها، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در این حوزه ایجاد کرده است که کارایی هر چه بیشتر این دسته از روشها را تضمین میکند. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش بر آن شده است تا با استفاده از یک راهکار طبقه بندی نیمه نظارتی این هدف محقق شود. پیادهسازی این سامانه به گونهای میباشد که شناسایی ابزارهای موردنظر را به صورت آنلاین و در مدت زمان کوتاهی به انجام میرساند. برای تحقق این راهکار ابتدا بستر موردنیاز پیاده سازی شده و سپس با دریافت و پردازش ترافیک واقعی دریافت شده از شبکه های متفاوت برای یک نرم افزار خاص، سامانه آموزش دادهشده و تست میشود. با استفاده از مجموعه ترافیک دریافتی از سایر دانشگاه ها میزان پاسخهای صحیح و مثبت غلط را به دست آورده که نمایانگر ثبات عملکرد سیستم در شرایط مختلف میباشد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۵ (تعداد کل آرا:۱)
شناسه مقاله: 
article A-10-144-1