فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

چکیده
فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی و طبیعی در حوزه های مختلف همواره در ذهن پژوهشگران، دولت مردان و مهندسین مطرح بوده است. شهر ها به عنوان یکی از اجزای اصلی امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی بحران در حوزه مخاطرات محیطی می پردازد. مدیران، دولتمردان و مهندسان پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی و تلفیق آن با دستاوردهای نوین، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب کنند. از سوی دیگر همه دستگاههای هوشمند قابل کنترل در شبکه اینترنتی در دسته ای به نام اینترنت اشیا قرار میگیرند. در سطح پایه ای آن، اینترنت اشیا درواقع به ارتباط اشیای مختلف از طریق اینترنت و برقراری ارتباط با یکدیگر میپردازد تا هدف آن یعنی فراهم کردن تجربه کاراتر و هوشمندتر محقق شود . که در این بین می توان با تجمیع شبکه دوربین ها، حسگر ها و پردازنده ها در یک سیستم واحد که همه آنها به عنوان یک شیء اینترنتی عمل می کنند به پیش بینی، کنترل، فرماندهی و مدیریت بحرانهای ناشی از مخاطرات محیطی می پردازند. از آنجایی که محاسبات این سیستم بسیار پیچیده می باشد علوم همگرا و علوم شناختی به کمک می آیند و محاسبات شناختی در تشخیص این مهم کمک می کند.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-134-1