فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره

چکیده
در مقاله این مقاله مدل جدیدی برای فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیرسطحی ارائه میشود که باعث کنترل سرعت وسیع و دقیق، برد و قابلیت اطمینان. یک موتور دو آرمیچره چهار مداره جریان مستقیم جایگزین یک موتور جریان مستقیم دو آرمیچره دو مداره میشود. در این مقاله یک موتور جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره طراحی میشود و با یک موتور جریان مستقیم دو آرمیچره که طراحی میشود و مجموع توان نامی دو آرمیچر آن برابر توان نامی موتور تک آرمیچره است، استفاده از یک موتور دو آرمیچره چهار مداره نسبت به یک موتور دو آرمیچره دو مداره، فرماندهی در کنترل سرعت را وسیع مینماید. همچنین برد، قابلیت اطمینان و توان را افزایش میدهد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-137-1