مروری بر سامانه های توزیعی پردازش داده های حجیم و ویژگی های آنها

چکیده
روند تولید داده های حجیم با سرعت زیاد رو به افزایش است. برای پاسخ به این روند، به منظور پردازش و تحلیل این دادهها، تعداد بسیاری سامانه های علمی و تجاری توسعه یافته اند. باتوجه به حجم بالا و سرعت زیاد داده هایی که امروزه توسط منابع گوناگون تولید میشوند، پردازش آنها از توان یک کامپیوتر تنها خارج است. بنابراین ناگزیر از استفاده از چندین کامپیوتر به صورت مجتمع هستیم. سامانه های توزیعی امکان پردازش دادههای حجیم را که با سرعت زیاد تولید میشوند فراهم میسازند. سامانه های توزیعی از چندین کامپیوتر که از طریق شبکه با سرعت بالا به هم متصل هستند تشکیل شده اند که با استفاده از پشتیبانی های مناسب نرم افزارسیستمی، میان افزار، چارچوبها و بسترهای محاسباتی، امکان پردازش موازی و توزیع شده داده های حجیم را بجهت دستیابی به سرعت بالای پردازش داده ها فراهم میکنند. این مقاله به معرفی سامانه های توزیعی موجود پرکاربرد و معروف در این زمینه و ویژگیهای متمایز آنها می پردازد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-160-2