کاربرد هستان شناسی صحنه نبرد در تولید زبان مدیریت میدان نبرد

چکیده
با پیچیده ترشدن صحنه های نبرد کنونی، دستیابی به دانش و اطلاعات درست و بهروز پیرامون ابعاد مختلف صحنه های نبرد، از الزامات فرماندهی وکنترل چابک و مؤثر در صحنه های آشوبناک و توزیع شده میباشد. از دیگر نیازمندیهای موجود، فقدان زبان مشترکی برای اشتراک و مدیریت صحنه نبرد میباشد. با استفاده از هستان شناسی به عنوان یک ابزار کارای مدلسازی دانش و اطلاعات، میتوان زیرساختی مناسب برای سامانه های فرماندهی وکنترل ایجاد نمود. در هستان شناسی، اطلاعات و دانش پیرامون انواع مفاهیم تحت اشراف فرمانده شامل امکانات، تجهیزات، ارتباطات، رویه ها و پرسنل موجود بوده و وضعیت و دانش پیرامون آنها در اختیار فرمانده قرار میگیرد. در این مقاله، یک هستان شناسی توسعه یافته برای کاربرد در نیروهای مسلح با نام هستان شناسی صحنه نبرد و بخشهای مختلف آن تشریح شده و کاربرد آن به عنوان زیرساخت لازم برای توسعه زبان بومی مدیریت صحنه نبرد، تبیین میشود. با وجود این زبان، انتقال درست نیت فرمانده، آگاهی وضعیتی و تعامل پذیری میان نیروها بهبود خواهد یافت.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-106-1