کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس امير هوشنگ خادم دقيق - مهندس سعيد سلكي - مهندس...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس داود فرجيان شوشتري
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس مسعود مديري زاده- دكترمحمد محرابيون محمدي- مهندس...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس موسي محمدنيا-مهندس مجتبي مسگري مشهدي- سيدياسر...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس سينا احمديان- مهندس احسان دارابي- مهندس اسماعيل...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس علي جعفري
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس موسي محمدنيا- مهندس مهرداد حيدرزاده- مهندس مجتبي...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس حسين صابري - مهندس بهمن نورياني
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر مصطفي اصلاني - مهندس رحمان عليمحمدزاده - مهندس...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس مهران ترحمي- مهندس علي محمد امين زاده- مهندس...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۳ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۷
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)

صفحه‌ها